شهر غزل

 

 

سلام دوستان!

«از حسرت ليلي» تازه ترين دفتر غزل اينجانب است که به تازگی توسط انتشارات شروع منتشر شده است. اين مجموعه در نمايشگاه بين المللی کتاب تهران در غرفه انتشارات شروع عرضه خواهد شد. از دوستان صاحب نظری که اين کتاب را مطالعه می فرمايند انتظار دارم از نقد و ديدگاههای ارزشمندشان بی نصيبم نگذارند.   

پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٥ - رضا معتمد