شهر غزل

 

 

 

                       همچنـان در جـام من مستانه مي ريزد شـراب

              چشـم هايـت يـا همان آيـيـنه ي عشق و عـتـاب

              سـاده مي گويـم كه از مـن ساده تـر بـاور كنـي

              خـسـته ام از مـكث پـشت واژه هاي بـا نــقـاب

              چـشـم مـن اين روزها ديگر نـمي بـينـد درخـت

              پـر نـمـي گـيـرد دلـم جـز در هـواي اضـطـراب

              سادگـي را هر چـه مي گردم نمي جويم نـشان

              روشني را هر چه مي خوانم نمي گيرم جـواب

              مـهـربـان تــقـديــر تـاريـك مــرا ســرشـار كـن

              از شـــكــوه ســادگــي از روشـنــاي آفـــتــاب

              جـان من از وحشت از دست دادن ها پر اسـت

              اي نـگـار ديــر پــيــدا اي بـــهـــار پـــرشـتــاب

              آخـــريــن فـــصـل كــتـــاب آرزوهــاي مــنــي

              چـشـم هـايـم را بخـوان اي آخـريـن فصل كتاب

پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        سه‌شنبه ٢٥ اسفند ۱۳۸۳ - رضا معتمد