شهر غزل

 

 

                                                به نام خدا

 

       ساده تـر از ايـن نـمی شـود خـبـرت کـرد:

                        «من دلم ای مهربان برای تو تنگ است» 

      ساده تـر از ايـن نمی تـوان بـه کسی گفت

      سـاده تــر از ايـن نـمـی تــوان کـه زبـانـمِِ،

                          از تــب و تـاب هميـشه ی غــزل آشـفـت

                          «من دلم ای مهربان برای تو تنگ است»

       نـگـذر از ايـن حرف نـخ نـما شـده هر چند،

                           عـشـق سـزاوار حـرفهای قـشـنـگ اسـت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        یکشنبه ۱٩ تیر ۱۳۸٤ - رضا معتمد