شهر غزل

 

 

                              به نام خدا

                          بـرگشته ام بی آن که دستی بـر سرم بـاشد

                بـرگشتـه ام بی آن که شوقی در پـرم باشد

               بـا مـن بـمـان در ايـن بـلا تکلـيـف تـنـهايی

               شـايـد کـه ايـنـجـا ايـستــگاه آخــرم بـاشــد

               بــاور نـــدارم تـهـــمت قـقـنـوس بـــودن را

               حـتـی اگـر قـقـنـوس در خـاکستـرم بـاشــد

               من يک غزل خوانم که می خـواهم نگاه تـو

               در کـوره  راه شـاعـری روشنــگرم بــاشــد

               پـيـکـر تــراش چـيــره دســت آرزوهــامــی

               بـايـد کـه نـقـش تــيـشه ات بـر پيـکرم بـاشد

               می خوانـمـت بر ساحل دريا که می خواهم

               دريــا گــــواه حـسـرت پــهـــنــاورم بـاشــد 

پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        جمعه ٢٥ دی ۱۳۸۳ - رضا معتمد

 

  سلام

تاخير مرا بر من ببخشاييد. اين بار هم که آمده ام، با غزلی تکراری آمده ام. از دو جهت يکی اينکه شرمنده ی دوستانی که به اينجا می آيند نباشم.ديگر اينکه اين غزل را سال گذشته در چنين روزهايی در وبلاگ گذاشتم اما متاسفانه حذف شد و می دانم خيلی از دوستانی که به تازگی مفتخر به آشنايی شان شده ام، اين غزل را نخوانده اند. دوستانی هم که قبلا اين غزل را خوانده اند، تکراری بودنش را با بزرگواری تحمل کنند.

       

        قـديـسـه ی کم حوصـله قـديـسه ی مغـرور

        ای آن که خدا خواستـه از دست منت دور

        سـوگـنـد بـه شيـرينِ لبـت می خورد انجير

        مستانـگی از چـشم تـو پـر می کـنـد انگور

        اقـبـال تــو رشـک بــت لاهـوری کـشمـير

        چـشـمـان تــو دام بـــت کشـمـيـری لاهـور

        در بـاغ غــزل ســبــز قــدم مــی زدم امـا

        شـور تـو مرا بـرد بـه دلـشـوره ی ماهـور

        از يــاد مــن آيــا بـــرود طــرز نگـاهـت؟

        تــاتــار مگر مـی رود از يــاد نــشـابـور؟

        بـرمـن بـگـذر صـبح مـرا تازه کـن از نـو

        تـا پـُـر شـوم  از لـذت آن مـسـتی مسـتور

        مـا را بـه شهادت بـرسان بـا نفس خـويش

        يک صفحه بيفـزا به غزل نامه ی منصور

        من گم  شـده ام  بـيـن دو تصـوير مجازی

        جان پاره ای ازشعروجهان پاره ای ازشور

پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        دوشنبه ۱٤ دی ۱۳۸۳ - رضا معتمد